POLITYKA PRYWATNOŚCI ERWABUS

 

 
Polityka prywatności ErWaBus
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Jarosława Grzeszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ErWaBus z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 9/33.

I.Informacje o danych osobowych i o Administratorze

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wszelkie inne dane podane przez osobę/podmiot dobrowolnie w aplikacji, na stronie internetowej, osobiście, mailowo itd. Z chwilą podania swoich danych osobowych na stronie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką.
Administratorem danych osobowych jest Jarosław Grzeszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ErWaBus z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 9/33, dostępny pod adresem e-mail: erwa2007@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
 
II.Cel i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanym dalej „Rozporządzeniem”  oraz przepisów prawa krajowego.
Administrator przetwarza dane w celu:
- obsługi klienta - proces obsługi klienta prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów,
- sprzedaży – proces sprzedaży jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu przedstawienia oferty własnych usług i produktów oraz zawarcia umowy,
- marketingu – proces marketingu prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług wszelkimi kanałami komunikacji,
 
III.                  Prawa i obowiązki informacyjne

        Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
- usunięcia swoich danych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje tę osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje o szczegółach tego przetwarzania, udzielając informacji o przysługujących jej prawach.
Administrator, w odpowiedzi na żądanie osoby/podmiotu - nie później niż w terminie 1 miesiąca - udziela informacji o podjętych w związku z tym żądaniem działaniach. Termin powyższy może zostać wydłużony o dodatkowe 2 miesiące w przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze. O konieczności wydłużenia terminu Administrator powiadomi osobę/podmiot.
 
IV.Odbiorcy danych
 
Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom, z usług których korzysta się przy realizacji umowy np. firmom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne itd. oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom i prokuraturze – ale tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
Niezależnie od celu przetwarzania danych dostęp do nich mogą mieć wyłącznie pracownicy i podwykonawcy Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.
 
V.Prawo do bycia zapomnianym
 
Każdy ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania
- dane osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 
 
 
VI.Usługi świadczone drogą elektroniczną
 
Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenie danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie tych danych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.
 
Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora może dotyczyć:
- imion i nazwisk,
- telefonów,
- adresu e-mail,
- kodu pocztowego,
- tematu i treści wiadomości,
- zgód na przetwarzania danych osobowych. 
 
 
VII.Pliki cookies 
 
Administrator używa na swojej stronie www technologii cookies ( tzw. ciasteczek)
 
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika.
 
Jeśli osoba/podmiot nie wyraża zgody na przetwarzanie plików cookies Administrator prosi o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.
 
 
VIII.Zmiany polityki prywatności
 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie ewentualne pytania związane z Polityką można kierować na adres e-mail: erwa2007@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ErWaBus
Pobierz plik

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.